นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


ประวัติและตราสัญลักษณ์

     Saen Phu Dad Subdistrict, located on the west bank of the Bang Pakong River, has an area of ​​7,138 rai, a population of 2,564 people. Community Background The composer and Ajarn Prapai Phanthawapin interviewed Mr. Thanom Racharoen, age 82, and studied information from temples and schools. The population of Saen Phu Dad is the same area. And those who migrated from other places During the reign of King Rama V, the taxpayer ships were set up along the Bang Pakong River between Chonburi and Chachoengsao. The tax clerk will be sent from Khlong Dan. And Samut Prakan city for a long time, there are relatives Friends migrated a lot. Later canceled the tax collection These people did not evacuate. Probably settled in the same place This area is known as "Dan Kao" because it is the location of the boat taxation.
     The name of the district Because this district is on the bank of the Bang Pakong River Is a wetland plains There are many Lamphu trees that are located at the base of the trunk. Bursting underground and on the ground When the water rises in the moonlit night The full moon will see the Lamphu shoots that emerge from the water. The color is quite white, dull, and countless as hundreds of thousands of shoots. The villagers therefore took to the nature that is beautiful and beautiful. There is no place like that named as "Saen Phu Dad Subdistrict". Not quite as strict Aim only to read it out enough. The correct word must be written "Poo" because it comes from the word "Lamphu". Refers to a kind of tree that grows in the brackish water, way of life of people in this community Adhering to the principles of Buddhism from the beginning Living livelihoods include farming, fishing and riverbanking. Animal husbandry And the profession of cutting Lam Lamphu for sale to make a bottle of fish sauce and liquor bottles. The position is generally not rich but a peaceful life
     Currently, there is a black tiger shrimp culture. There are many industrial factories pop up. There is a golf course, a place to exercise and relax. The community is progressively changing from the original. Saen Phu Dat Subdistrict Municipality Formerly Saen Phu Dad Subdistrict Council, was raised as Saen Phu Dad Subdistrict Administrative Organization on March 2, 1995 in accordance with the Tambon Council and Subdistrict Administrative Organizations Act 1994 which stipulates that the Tambon Council has income Which does not include subsidies in the fiscal year that has passed for three consecutive years Average not less than one hundred and fifty thousand baht per year To be established as a Tambon Administrative Organization With an election for Mr Suthep Raspberry Is the chairman of the Tambon Administrative Organization. Mr. Uthai Kok Kongphai is the chairman of the council. Subdistrict Administration Organization and at present Saen Phu Dat Subdistrict Administrative Organization is a small sub-district administrative organization, located at No. 103, Moo 3, Saen Phu Dad Subdistrict, Ban Pho District. Chachoengsao

Emblem of Saen Phu Dat

 

ดาวน์โหลดไฟล์>>>  คลิกที่นี่!!!


::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157