นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


สภาพทั่วไป

 • ที่ตั้ง
  เทศบาลตำบลแสนภูดาษ   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  และทิศตะวันตกของที่ตั้งอำเภอบ้านโพธิ์ โดยอยู่ห่างประมาณ 10 กิโลเมตร

   
 • เนื้อที่
  พื้นที่ของเทศบาลตำบลแสนภูดาษ จำนวน 11.42 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,138 ไร่
   
 • ภูมิประเทศ
  ตำบลแสนภูดาษเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง
   
 • อาณาเขตของเทศบาลตำบลแสนภูดาษ
  ทิศเหนือ    จด  ตำบลลาดขวาง
  ทิศใต้  จด  ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง
  ทิศตะวันออก จด  แม่น้ำบางปะกงฝั่งตำบลบางซ่อนและตำบลคลองบ้านโพธิ์
  ทิศตะวันตก  จด  ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง

  ตำบลแสนภูดาษมีพื้นที่ทั้งหมด 11.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  7,138  ไร่   ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอบ้านโพธิ์ประมาณ 10 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 16 กิโลเมตร มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 3 หมู่บ้าน
   
 • มีประชากรทั้งสิ้น   2,721 คน
  เป็นชาย   1,290 คน
  เป็นหญิง 1,431 คน ::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157