นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


สภาพทางเศรษฐกิจ

     เดิมประชาชนตำบลแสนภูดาษประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เป็นหลักต่อมาความเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมได้เข้ามาทำให้ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็นประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม

 • อาชีพ                    
  ประชากรร้อยละ 80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การเลี้ยงกุ้ง การเพาะลูกกุ้งการทำนา อีกร้อยละ 20 ประกอบอาชีพ ประมงลำน้ำ ค้าขาย รับจ้างทั่วไปและรับราชการ
   
 • หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่
  - ปั๊มน้ำมัน /ปั๊มแก๊ส จำนวน 6 แห่ง
  - โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน 21 แห่ง
  - สถานีบริการน้ำมัน  จำนวน 2 แห่ง
  - สนามกอล์ฟ   จำนวน 1 แห่ง
         

 ::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157