นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


สภาพทางสังคม

 • การศึกษา
  -  สถาบันการศึกษา จำนวน 2 แห่ง
  -  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสนภูดาษ จำนวน 1 แห่ง
  -  ศูนย์ข้อมูลตำบลแสนภูดาษ จำนวน 1 แห่ง
 • สถาบัน และองค์กรทางศาสนา
  -  วัด (วัดแสนภูดาษ) จำนวน 1 แห่ง
 • สาธารณสุข
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
  -  อัตราการมี หรือใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ จำนวน 100  
 • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  -  สถานีตำรวจภูธรตำบลแสนภูดาษ จำนวน 1 แห่ง

 ::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157