นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


การบริการพื้นฐาน

 • การคมนาคม
  เส้นทางคมนาคมติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยถนนสายบางปะกง – ฉะเชิงเทรา  และถนนเข้าอำเภอบ้านโพธิ์  (บ้านโพธิ์ – หัวเนิน)

   
 • การไฟฟ้า
  ไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

   
 • แหล่งน้ำธรรมชาติ
  -  คลอง(แสนภูดาษ,จางวาง,ชวดลาวบ่วง) 3 แห่ง
  -  หลอดสาธารณะ 13 แห่ง
       
       
 • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  -  บ่อน้ำตื้น 5 แห่ง
  -  ถังคอนกรีตเก็บน้ำฝน  3 แห่ง
  -  ระบบประปาผิวดินขนาด 30 ลบ.ม. 1 แห่ง

 ::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157