นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


ข้อมูลอื่นๆ

 • ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
  ตำบลแสนภูดาษตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง ดังนั้นประชาชนในพื้นที่จึงประกอบอาชีพและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแม่น้ำ เช่น การประมงลำน้ำ จับกุ้ง ปลา ฯลฯ

   
 • มวลชนจัดตั้ง
  -  ลูกเสือชาวบ้าน  
  1
  รุ่น
  -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
  1
  รุ่น
  -  อปพร. 10 คน
  -  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2 กลุ่ม
  -  กลุ่มแม่บ้านตำบลแสนภูดาษ  30 คน
  -  กลุ่ม  อสม. 30 คน

 ::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157