นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


ข้อมูลหมู่บ้าน

นายรังสรรค์  มั่นคง
กำนันตำบลแสนภูดาษ

นายชาญ  พุ่มพวง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

นายประทีป  สร้อยระย้า
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

   

เขตการปกครอง   ในเขตตำบลแสนภูดาษ มีหมู่บ้านตั้งอยู่ทั้งสิ้น 3 หมู่บ้าน ได้แก่

                    หมู่ที่ 1   บ้านด่านเก่า   นายชาญ พุ่มพวง            เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

                    หมู่ที่ 2   บ้านนอก       นายประทีป  สร้อยระย้า    เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

                    หมู่ที่ 3   บ้านหมู่ใหญ่   นายรังสรรค์  มั่นคง         เป็นกำนันตำบลแสนภูดาษ

 ::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157