นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


สำนักปลัด

1.1. งานบริหารทั่วไป
������ - งานสารบรรณ
������ - งานบริหารงานบุคคล
������ - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
������ - งานตรวจสอบภายใน
������ - งานประชาสัมพันธ์
������ - งานรัฐพิธี
������ - งานสนับสนุนและบริการประชาชน

1.2. งานนโยบายและแผน
������ - งานนโยบายและแผน
������ - งานวิชาการ
������ - งานงบประมาณ
������ - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

1.3. งานกฎหมายและคดี
������ - งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ
������ - งานการดำเนินการทางคดีปกครอง
������ - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และอุทธรณ์
������ - งานข้อบัญญัติและระเบียบ
������ - งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน

1.4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
������ - งานอำนวยการ
������ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
������ - งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในกิจการสาธารณประโยชน์
������ - งานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยและบูรณะ

1.5. งานกิจการสภา
������ - งานระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา
������ - งานการประชุมสภา
������ - งานอำนวยการและประสานงาน

ดาวน์โหลดไฟล์>>>  คลิกที่นี่!!!


::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157