นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


รายรับรายจ่าย

รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 เทศบาลตำบลแสนภูดาษ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

รายรับ รายรับจริง รายรับตามงบประมาณการ รายรับ 

ภาษีอากร 8,692,488.75
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต 1,156,818.21
รายได้จากทรัพย์สิน 360,584.26
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  -
รายได้เบ็ดเตล็ด 9,575.00
รายได้จากทุน  -
ภาษีจัดสรร 14,938,765.29
เงินอุดหนุน 4,499,415.00
เงินรายได้ที่ได้ทราบประเภท  -
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น 29,657,646.51
รวมรายรับทั้งสิ้น 
29,657,646.51

รายจ่าย รายจ่ายจริง รายจ่ายตามงบประมาณการงบกลาง

งบกลาง  1,206,060.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,318.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,570,226.15                                                                                                     ค่าจ้างประจำ 470,340.00                                                                                                                     ค่าจ้างชั่วคราว 3,711,810.00
ค่าตอบแทน 2,171,510.00
ค่าใช้สอย 3,642,828.54
ค่าวัสดุ 2,173,463.80
ค่าสาธารณูปโภค 694,578.37
เงินอุดหนุน 642,389.75
ค่าครุภัณฑ์ 1,550,161.38
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,582,580.00
รายจ่ายอื่นๆ 1,033,507.48
รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 27,073,774.27

 ::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157