นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
โครงการรณรงค์ให้ความรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี...
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการอนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแสนภูดาษ ปร...
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่องค์หลวงพ่อพุทธโสธรทางน...
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
โครงการเทศบาลตำบลแสนภูดาษเคลื่อนที่ ประจำปีงบประ...
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแสนภูดาษ
โครงการส่งเสริมความร่วมมือของชุมชน "รักษ์ธรรมชาต...
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า...
กิจกรรมเนื่องในวัน "เข้าพรรษา" จัดเมื่อวันที่ 25...
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอย...
โครงการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียน จัดเมื่อวั...
เพิ่มพื้นที่สีเขียวเศรษฐกิจพอเพียง จัดเมื่อวันท...
กิจกรรม "วันไหว้ครู" จัดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ...
Total 103 Record : 7 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>


::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157