นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องใน "วันวิสาขบูชา" จัดเมื่...
กิจกรรมส่งเสริมประเพณี "วันสงกรานต์" จัดเมื่อวัน...
กิจกรรมเนื่องในวัน "มาฆบูชา" จัดเมื่อวันที่ 28 ก...
โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน จัดเมื่อเดือนมกราค...
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จ...
กิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่" จัดเมื่อวั...
โครงการต้วมเตี๊ยม เยี่ยมวัยเตาะแตะ จัดเมื่อวันที...
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญวันที่ 5 ธันวาคม จ...
กิจกรรมส่งเสริมประเพณี "ลอยกระทง" จัดเมื่อวันที่...
กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ ตลอดปีง...
โครงการสำรวจผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/เด็กเร่ร่อน จัด...
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่เด็ก เยาวชน และประ...
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันเฉล...
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประ...
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแสนภูดาษ
Total 103 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>


::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157