นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
โครงการเทศบาลตำบลแสนภูดาษเคลื่อนที่ ประจำปีงบประ...
ขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางน้ำ ประจำปี 2560
จัดฝึกอบรมทำดอกไม้จันทนฺ์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถว...
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการเทศบาลตำบลแสนภูดาษเคลื่อนที่ ประจำ พ.ศ. ๒...
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ณ เขื่อนสียัด อ...
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
ชุดคำพูด เพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน
โครงการประชุมประชาคม 2559
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
ปั่นเพื่อพ่อ 11 ธันวาคม 2558
โครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
โครงการแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ 24 พ.ย.2558
Total 103 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>


::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157