นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


   ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ ประ...    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสาม...    เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เทศบาลตำบลแสนภูดาษ    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ และประชาชนชาวตำบลแสนภู...    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยแรก(ค...    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยแรก...    คู่มือประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลแสนภูดาษ    ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลายื่นคำร้องเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2562    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง    ประกาศ เรื่อง ประกาศสถานที่การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร    ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภ...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีง...    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ รายชื่อผู้เสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแสนภูดาษ จ...    โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแสนภูดาษ    ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ค...    ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑    ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่...    ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมั...    ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ...    ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร    ประกาศ เรื่อง ประกาศสถานที่การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง    ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ป...
Total 138 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>


::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157