นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


   ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง การบังคับใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-...    กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยควมพิการ 17 กันยายน 2563    ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น    ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประ...    รายงานการสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 2563    ประกาศ เรื่อง การบังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเ...    ประกาศ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง    ประกาศมาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล    รายงานการสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1(ครั้งที่3) 2562    รายงานการสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1(ครั้งที่2) 2562    รายงานการสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1(ครั้งที่1) 2562    รายงานการสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 2562    รายงานการสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2562    รายงานการสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2562    รายงานการสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งแรก 2562    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) ๒๕๖๒    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้...    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของเทศบ...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา...    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสาม...    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแ...    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแ...    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒...    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยวิส...    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่...    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแ...    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยวิส...    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแ...    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยวิสามัญ สมัยที่...
Total 210 Record : 7 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>


::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157