นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


   ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกาศสถานที่การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปร...    ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ...    ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสนภูดาษ    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส ๑ ประจำปีงบประม...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้ง...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกาศสถานที่การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563    ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2562    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปร...    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่...    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยวิสามัญ สมัยที่...    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่...    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ และประชาชนชาวตำบลแสนภู...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส ๒ ประจำปีงบประม...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส ๑ ประจำปีงบประม...
Total 171 Record : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>


::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157