นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


   คู่มือประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลแสนภูดาษ    ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลายื่นคำร้องเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2562    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง    ประกาศ เรื่อง ประกาศสถานที่การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร    ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภ...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีง...    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ รายชื่อผู้เสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแสนภูดาษ จ...    โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแสนภูดาษ    ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ค...    ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑    ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่...    ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมั...    ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ...    ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร    ประกาศ เรื่อง ประกาศสถานที่การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง    ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ป...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลแสนภูดาษฃองพนักงาน...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนภูดาษ
Total 132 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>


::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157