นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


      ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหลอดสาธารณะประโยช...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหลอดสาธารณะประโยช...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิ...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงชนิดถั...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงชนิดถังเหลี่ยม ขนาดความจุน้ำ 1...    รายงานผลการถพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    รายงานผลการถพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงชนิดถังเหลี่ยม ขนาดความจุน้ำ 10,000 ลิ...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงชนิดถังเหลี่ยม ขนาดความจุน้ำ 10...    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริ...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสร...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนา...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 2 ประจำปีงบประมา...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและเผยแพร่ทางเว็บไชด์ของเทศบาล    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบล...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 25...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล    เรื่องประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2562    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก...    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระ...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาต...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบ...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ รายชื่อผู้เสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแสนภูดาษ ...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล (ครั้งที่ ๔)    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล (ครั้งที่ ๓)    ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล(ครั้งที่ ๓)    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล (ครั้งที่ ๒)
Total 56 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>


::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157