นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


   ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงชนิดถังเหลี่ยม ขนาดความจุน้ำ 10...    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริ...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสร...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนา...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 2 ประจำปีงบประมา...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและเผยแพร่ทางเว็บไชด์ของเทศบาล    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบล...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 25...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล    เรื่องประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2562    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก...    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระ...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาต...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบ...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ รายชื่อผู้เสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแสนภูดาษ ...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล (ครั้งที่ ๔)    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล (ครั้งที่ ๓)    ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล(ครั้งที่ ๓)    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล (ครั้งที่ ๒)    ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล(ครั้งที่ ๒)    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล    ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล...    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้งเขื่อน คสล.ป้องกันตลิ่ง ถนนสายเข้า...    ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ ผด.๒ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ...    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที...    คำสั่งเทศบาลตำบลแสนภูดาษที่ 143 / 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราครกลาง โครงการซ...    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงา...
Total 47 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>


::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157