นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำ "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล" ขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนตั้งปณิธานที่จะทำความดีตามภาวะของตน แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ หากแต่ทำในสิ่งที่ถือว่าเป็นการปฏิรูปเล็กๆ ในตนเอง ก็จะเป็นพลวัตที่มีคุณอนันต์ต่อการปฏิรูปประเทศด้วย ประกอบกับช่วงวาระแห่งปีมหามงคลนี้ เป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่จะถึงนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงถือเป็นโอกาสอันดีในการเริ่มดำเนินโครงการสำหรับช่วงปีแรก ในการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของปวงชนชาวไทยในการถวายของขวัญเป็นปณิธานในการทำความดี ในโครงการปณิธานความดีปีมหามงคลซึ่งการกระทำดังกล่าวจะสามารถก่อเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการปฏิรูปประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

จาก ตั้งปณิธานเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2563 ไว้ว่า :
จาก ตั้งปณิธานเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2563 ไว้ว่า :
จาก ตั้งปณิธานเมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2563 ไว้ว่า :
จาก ตั้งปณิธานเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ไว้ว่า :
จาก ตั้งปณิธานเมื่อวันที่ 03 มกราคม 2563 ไว้ว่า :

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  >>

Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157