ข้อมูลการโหวต
คำถาม : มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
คำตอบที่ 1
29.87%
คำตอบที่ 2
22.08%
คำตอบที่ 3
28.57%
คำตอบที่ 4
19.48%