ข้อมูลการโหวต
คำถาม : มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
คำตอบที่ 1
32.79%
คำตอบที่ 2
26.23%
คำตอบที่ 3
34.43%
คำตอบที่ 4
6.56%